29ezer Social Media Kft. szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 29eSocialMedia weboldalt és a weboldalon igénybe vehető online közösségi média marketing szolgáltatást üzemeltető 29ezer Social Media Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
cégjegyzékszám: 01-09-346952
adószáma: 27054222-2-43
e-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@29esocialmedia.hu;

továbbiakban: Szolgáltató) és a www.29esocialmedia.hu weboldalon (továbbiakban: 29eSocialMedia weboldal, tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.) nyújtott online szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A szerződés nyelve magyar.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a 29eSocialMedia weboldalon keresztül elérhető online közösségi média marketing szolgáltatások megrendelésére, igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.

1.2. A 29eSocialMedia weboldalon működő online közösségi média marketing szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A 29eSocialMedia weboldal online közösségi média marketing szolgáltatásainak igénybevételének feltétele, a Weboldalon történő regisztráció, bemutatkozás, az ügyfél közösségi média oldalának vagy oldalainak kezelésére hozzáférés biztosítása a szolgáltató számára. További feltétele a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, illetve jelen ÁSZF és fizetési folyamat elfogadása, megrendelt szolgáltatás kifizetése.

1.4. A megrendelés leadása és kifizetése megállapodásnak minősül, a megrendelt szolgáltatáscsomag következmény nélkül lemondható azonnali hatállyal felmondási idő nélkül. Erre elektronikus levélben (e-mailben ugyfelszolgalat@29esocialmedia.hu) és a weboldalon a Kapcsolat oldalon van lehetőség.

1.5 A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megállapodás elektronikus úton történik. A megállapodás, a szolgáltatás megrendelése technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A weboldal és a szolgáltatás nyelve a magyar.

1.6. A 29eSocialMedia weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat levélcíme: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között
E-mail: ugyfelszolgalat@29esocialmedia.hu
Munkaidőn kívül befutott kérdésekre e-mailen a cég munkatársai a következő munkanapon válaszolnak.

2. Webáruház

A 29eSocialMedia weboldal webáruházában azonnal használható posztok, grafikák vásárolhatók meg. Fizetést követően az ügyfél az email címére kapja meg a letölthető termékeket, melyhez lifetime hozzáférése van.

3. FIZETÉS MÓDJA

3.1 A megrendelt szolgáltatás, szolgáltatáscsomag ellenértékének kiegyenlítésére weboldalon van lehetőség bankkártyával a Stripe rendszerén keresztül ismétlődő fizetéssel.

A honlapon feltüntetett árak NEM tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Az ismétlődő fizetés lehetővé teszi, hogy egy szolgáltatás ismétlődő díja automatikusan megterhelésre kerüljön az ügyfél kártyáján. Szolgáltatás esetén a terhelés addig történik az adott periódusonként, amíg az ügyfél le nem mondja szolgáltatást.

A terhelés időpontja havonta a megrendelés fordulónapján fog történni. Tehát ha a terhelés és a megrendelés március 5-én történt, akkor a következő április 5-én, majd május 5-én fog történni és így tovább.

A tranzakciót követően elektronikus számla fog érkezni az ügyfél az e-mail címére, a számla kiállítója a 29ezer Social Media Kft.

4. MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

5.1 Az Ügyfél a szolgáltatási megállapodást azonnali hatállyal, felmondási idő és indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). Erre elektronikus levélben, e-mailben ugyfelszolgalat@29esocialmedia.hu) és a weboldalon https://29esocialmedia.hu/kapcsolat/ a Kapcsolat oldalon van lehetőség.

A lemondás a lemondás napján életbe lép. Ügyfél fogadási időn kívül eső lemondás esetén a következő munkanapon lesz érvényes a szolgáltatás lemondása. Az ügyfél dönthet arról, hogy hirdetései megjelenjenek a kifizetett időszak végéig vagy azonnali hatállyal kérheti a szolgáltatás törlését és a hirdetések megállítását. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza, abban az esetben, ha az ügyfél nem szeretné a további hirdetések megjelenését.

Például az ügyfél március 5-én rendelte meg és fizette ki a szolgáltatást, a terhelés időpontja havonta a megrendelés fordulópontján fog történni. Tehát a következő április 5-én, majd május 5-én fog történni és így tovább.

Ha az ügyfél lemondja a szolgáltatást május 22-én, a következő terhelési időpont törlésre kerül, ami június 5-e. Az ügyfél dönthet arról, hogy május 23 és június 5 közötti időpontban szeretné-e továbbra is igénybe venni a megállapodás szerinti szolgáltatást a kifizetett időszakra vagy nem kívánja. Ha az utóbbit választja az ügyfél, a szolgáltató nem köteles a díj arányos részét visszatéríteni.

5.2 A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, sikertelen tranzakció, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a 29ezer Social Media Kft. fenntartja a jogot az ügyfél megrendelt szolgáltatásainak bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

6. FELELŐSSÉG

6.1 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások “megtekintett állapotban” kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató ezúton elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.

7. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1 A felhasználó, a szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt, kifogást a szolgáltató levelezési címén: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. illetve elektronikus elérhetőségén: ugyfelszolgalat@29esocialmedia.hu terjesztheti elő. A Felhasználó által megküldött panaszra a Szolgáltató 3 munkanapon belül írott formában válaszol a panaszos által megadott postacímen vagy elektronikus elérhetőségen.

7.2 Amennyiben a Felhasználó panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is. Az esetleges vitás kérdéseket, a szolgáltató és az ügyfél tárgyalások útján kívánja rendezni, akkor a jogvita rendezésére a 29ezer Social Media Kft. a magyar bíróságok joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Szolnoki Járásbíróság, Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

8. HÍRLEVELEK, RENDSZERÜZENETEK

8.1 A 29ezer Social Media weboldal üzemeltetője a közösségi média marketinghez kapcsolódó témákban időszakosan híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

8.2 Hírlevelekre feliratkozni a weboldalon az e-mail cím és név megadásával lehet a regisztráció során során (1.lépés) a chekbox bepipálásával lehetséges.

8.3. A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással

Illetve a szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

10. EGYEBEK

10.1. A 29ezer Social Media ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy adataikat a megállapodás teljesítése és a megállapodás feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a megállapodás teljesítésekor harmadik fél a 29ezer Social Media alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott adatokat a szolgáltatás magas minőségű, zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

10.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A meglévő ügyfelekre és az általuk megrendelt szolgáltatásra vonatkozó változásokról (ideértve a már meglévő szolgáltatások árának emelését) a meglévő ügyfelek 30 nappal a változás előtt tájékoztatást kapnak elektronikus levél formájában és a 30 nap elteltével hatályba lép az ÁSZF feltételeiben, a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg.

10.3 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.